+91 9526043333, 9961043333

പ്രേശ്ന പരിഹാരം

Icon

ഹോം

Icon

പ്രശ്നപരിഹാരം

Icon

പൂജ & വഴിപാട്

Icon

പൂജ Online Booking

നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഏതു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം

  • സർവ്വവിധ ബാധോപദ്രവത്താലും നവഗ്രഹദോഷത്താലും നിങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ
  • പൂർവീകരുടെ പാപകർമത്താലും ഗൃഹ ദോഷത്താലും ജീവിതാഭിവൃദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.
  • മുൻജന്മ പാപഫലത്താലും ഗന്ധർവ്വ ദൃഷ്ടിയാലും നിങ്ങൾക്കു മംഗല്യ തടസ്സം നേരിട്ടാൽ.
  • ശത്രു പ്രാർത്ഥനയാലും ദുഷ്ട ശക്തികളാലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഭദ്രത തകർന്നാൽ.
  • ശത്രു പ്രാർത്ഥനയാലും വശ്യ ദോഷത്താലും ദാമ്പത്യബന്ധം പിരിയേണ്ടി വന്നാൽ.
  • പിതൃ ശാപത്താലും മനഃശാപത്താലും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ.
  • ദൃഷ്ടി കലഹം എന്നിവ കാരണം വ്യാപാരവിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.

പുണ്യ പുരാതനമായ കാളിയാർ മഠം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തിരു സന്നിധിയിലെത്തി മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശാശ്വത പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു.

>